Wallace Myers Česká republika
Menu

Blog

Jak megatrendy ovlivňují pracovní trh ve Středočeském kraji

Posted on 19 February 2021 by Jitka Provazníková

Změny ve skladbě i pojetí pracovních míst budou mít dramatický dopad na ekonomický vývoj jednotlivých regionů. Je třeba jejich vliv přijmout jako příležitost a včas přizpůsobit způsob podnikání, změnit nabídku služeb, produktů a upravit fungování různých institucí. Na co bychom se měli postupně připravit?

Megatrendy na pracovním trhu

Pro začátek připomenutí základních informací

Středočeský kraj je se svými 12 okresy největším krajem České republiky. Obepíná Prahu kolem dokola a právě poloha s hlavním městem ve svém středu má značný vliv na ekonomickou charakteristiku kraje. Z pohledu pracovního trhu je Středočeský kraj významným zdrojem pro Prahu. Podíl lidí dojíždějících za prací do Prahy se kontinuálně zvyšuje. Procento dojíždějících se zvyšuje také v kontextu stěhování z hlavního města do okresních měst ve Středočeském kraji.

Oborům, které nabízí pracovní uplatnění ve Středočeském kraji, dominuje zpracovatelský průmysl následovaný chemickým průmyslem a potravinářstvím. Naopak bankovnictví, pojišťovnictví nebo ICT má ve Středočeském kraji poměrně nízké zastoupení, což je dáno centralizací těchto oborů v hlavním městě. Podrobnější přehled najdete v tabulce Českého statistického úřadu (zdroj: www.czso.cz).

Sektory zaměstnání ve Středočeském kraji

Stávající pracovní trh

Pracovní místa nabízí v rámci Středočeského kraje především velké firmy (více než polovina všech pracovních míst v kraji) a firmy střední velikosti (přibližně čtvrtina pracovních míst). Tyto subjekty jsou pro krajovou ekonomiku klíčové, zato počet malých firem ve Středočeském kraji dlouhodobě klesá či stagnuje. Rozložení pracovních sil dle velikosti firem názorně ukazuje následující graf (zdroj: Středočeské inovační centrum).

Zaměstnanost dle velikostních kategorií firem Středočeského kraje (převzato od SIC)

Zaměstnanost ve Středočeském kraji dle velikosti firmy

Jak je uvedeno v úvodní části, ekonomicky nejvýznamnějším odvětvím tohoto kraje je zpracovatelský průmysl, v němž dominuje automobilový průmysl, dále pak strojírenství. Po chemickém průmyslu představují ekonomicky významný obor také elektrotechnika, kovodělný průmysl, výroba plastů, farmacie a další odvětví.

Z pohledu ekonomické aktivity převažují ve Středočeském kraji zahraniční firmy, jejichž výkon představuje 70 % krajové produktivity a 50 % pracovních míst v podnikatelském sektoru. V celorepublikovém srovnání jsou tyto poměry nadprůměrné. Růst výkonnosti domácích podniků je výrazně slabší a tomu odpovídá i jejich značně nižší produktivita než u zahraničních firem.

Ve Středočeském kraji působí mnoho výrobců tzv. 1. řádu, kteří jsou dodavateli komplexních celků finálním výrobcům automobilů. Ti s těmito výrobci často spolupracují i na vývoji. Počet pracovišť vývoje a výzkumu u zahraničních firem se v kraji za posledních 10 let zdvojnásobil. U zahraničních firem rostou oproti těm domácím výdaje na výzkum a vývoj výrazně vyšším tempem. S tím souvisí i nárůst patentů, přičemž jejichž velké procento má zahraniční platnost (zdroj: Středočeské inovační centrum).

Vývoj výdajů na výzkum a vývoj domácích/zahraničních firem ve Středočeském kraji a Česku (2005=100%), 2005–2018 (převzato od SIC)

Vývoj výdajů na výzkum a vývoj

S podporou agentury CzechInvest investují ve Středočeském kraji nejčastěji podnikatelské subjekty s mateřskou společností v Německu. Ty se podílí na zahraničních investicích v kraji zhruba 12 %. Za Německem následují Francie, Nizozemsko, Polsko či Belgie. Navyšují se také investice subjektů z Japonska, Indie nebo Jižní Koreje. V této souvislosti jsou patrné nároky na jazykovou vybavenost zaměstnanců, kdy je požadována znalost nejčastěji anglického jazyka, dále pak německého jazyka, popř. znalost obou jazyků.

Megatrendy a jejich vliv

Ze světa k nám přichází vlivy, které se odráží ve všech oblastech včetně hospodářství. Tyto změny vycházející převážně z megatrendů se navíc adaptují obrovskou rychlostí jak v globální ekonomice, tak v České republice a mají i budou mít regionální dopady. Světové megatrendy lze rozdělit na ty společenské a technologické (zdroj: Středočeské inovační centrum).

Ke společenským megatrendům patří rostoucí objem zpracovaných dat, stárnutí populace, urbanizace a degradace ekosystémů. Doménou posledních 30 let je přerod industriální společnosti ve společnost informační s využitím znalostí. Tato změna vychází především z digitalizace, automatizace a práce s velkými objemy dat. Uvádí se, že za týden dnes zpracujeme tolik informací, co lidé před 100 lety za celý život (zdroj: Jan Vojáček, kniha Umění být zdráv).

Převládajícím technologickým megatrendem je bezpochyby rozvoj a plošné užívání digitálních technologií. Světové ekonomické fórum spatřuje hlavní technologické trendy současnosti ve spojení lidí a internetu (virtualizace světa), komputerizace všeho a možnost uložit data odkudkoli (superpočítač v kapse, využití cloudů), internet věcí („senzorizace všeho“, řízení na dálku), umělá inteligence a Big Data, sdílená ekonomika a digitalizace hmoty (3D tisk a vytváření fyzických výrobků na míru potřebám uživatele na základě digitálně přenesených parametrů).

Vlivy megatrendů mají a budou mít dramatický dopad na ekonomický vývoj jednotlivých regionů. Je třeba jejich vliv přijmout jako výzvu a příležitost a včas přizpůsobit způsob podnikání, změnit nabídku služeb, produktů i upravit fungování různých institucí. Pokud kraj tyto změny přijme a zařadí je do svých plánů, může vytvořit podmínky pro dynamický ekonomický růst a rozvoj prosperity.

Středočeský kraj, který je postavený hlavně na automobilovém a strojírenském průmyslu, zaznamenává proces transformace k tzv. „Průmyslu 4.0“. A s tím také souvisí proměna typu pracovních příležitostí. Poptávka se obrací směrem k automatizaci a robotizaci, na hodnotě pak stoupají lidské znalosti a kreativita.

Zvyšují se i nároky na elektronickou komunikaci, přenos a zpracování velkého objemu dat a celkovou počítačovou gramotnost uchazečů o práci. Po několika kybernetických útocích, které paralyzovaly nejednu výrobní společnost v regionu, se také pozornost obrací k digitální bezpečnosti. S tím souvisí vyšší nároky na odolnost ICT systémů a změny v interních nařízeních a pracovních postupech.

Průmyslová revoluce v 18. a 19. století přinesla mimo jiné úsporu lidské síly a mnoho pracovních míst bylo nahrazeno stroji. Současné změny v průmyslu představují také revoluci a jejím důsledkem jsou a zřejmě i budou obdobné změny. Kvalifikace a schopnost se něco naučit bude klíčová, nejnižší pozice budou nahrazovány roboty. Uplatnění populace s kvalifikací a vyšším vzděláním vzroste a zároveň se i změní způsob zaměstnání, kdy bude možné velké množství profesí vykonávat z domova.

Středočeši, kteří chtějí působit ve službách, bankovnictví a finančnictví budou mít pracovní příležitosti poskytované hlavním městem ještě více dostupné. Služby jsou sice v současnosti hluboce zasaženy situací v souvislosti s pandemií koronaviru, ale z dlouhodobého hlediska můžeme očekávat opětovné „uzdravení trhu“ a návrat k původní, možná i rozšířené nabídce pracovních příležitostí. I díky home officům se totiž otevírá další možnost, jak se snažit skloubit pracovní život, dojíždění za prací a rodinný život.

 

 

O autorovi

Jitka Provazníková

Jitka Provazníková, Wallace Myers, specializovaný recruitment a Executive Search

Jitka se specializuje na nábor pracovníků v oblasti engineering, ať už jde o sektor automobilového průmyslu, elektrotechnologie nebo výrobu. Díky důkladným znalostem tohoto prostředí dokáže propojovat zajímavé pracovní příležitosti s těmi správnými lidmi.